Traject

We gaan stap voor stap te werk, op weg naar een gezamelijke visie

De route die we daarbij volgen is weergegeven in de Vliegroute.

1. Tijd voor een nieuwe beweging

We zijn eind 2022 gestart met oriënterende gesprekken tussen de beroepsgerichte apothekersverenigingen. Daarbij hebben we geconstateerd dat het tijd is voor een gezamenlijk visie en een strategische agenda. Het is de bedoeling dat deze in de loop van 2024 gereed zijn. In januari 2023 startte een initiatiefgroep bestaande uit vier apothekers met de voorbereidingen/organisatie van de Startconferentie. De vliegroute geeft meer details over de aanpak en planning. In de eerste fase zetten we vier stappen.

2. (H)erkenning van de noodzaak

Allereerst verkennen we met apothekers en andere betrokkenen welke trends en ontwikkelingen (een disruptieve) impact hebben op de rol, positie en activiteiten van apothekers. Daaruit leiden we gezamenlijk de (verander)opgave af waar apothekers de komende jaren voor komen te staan. Ook verkennen we welke partijen bij deze veranderopgave betrokken zijn (Startconferentie, mei 2023).

De opbrengst van de Startconferentie delen we in offline en online bijeenkomsten met geïnteresseerden, om te horen of zij deze (h)erkennen en of er eventueel verdere aanscherping of aanvulling nodig is (Transitiecafés, juli/september 2023). In oktober is er een TransitieCafé met alle bestuurders van de beroepsgerichte verenigingen, waarin zij met elkaar de collectieve ambitie bespreken, waar nodig aanscherpen en accorderen als uitgangspunt voor de te ontwikkelen visie (zie stap 4).

3. Vervolg met de regiegroep

Na de startconferentie neemt een regiegroep, samengesteld uit vier apothekers, het vliegwiel over. Zij worden de organisator van het verdere traject. De regiegroep bestaat uit: Evianne van der Kruk (openbaar apotheker), Ramon Contrucci (ziekenhuisapotheker), Mirna Hessels (industrieapotheker) en Marijke de Vries (apotheker geneesmiddel & maatschappij).

4. Met de eerste zwerm koers bepalen

Apothekers werken met andere direct betrokken partijen de collectieve ambitie uit in een conceptvisie: een streefbeeld voor het vak en de positionering van apothekers in 2040 en een strategische agenda voor de komende jaren. Dat gebeurt in een meerdaagse co-creatiesessie, zodat de deelnemers zich eigenaar voelen van de ontwikkelde visie en vanuit hun betrokkenheid mee verantwoordelijkheid willen nemen voor de geformuleerde acties (Werkatelier, februari 2024).

5. De zwerm vergroten …

De conceptvisie ‘De Apotheker in 2040’ en de strategische agenda worden breed verspreid. Alle apothekers en andere betrokkenen krijgen de mogelijkheid er met elkaar over in dialoog te gaan. Om te verkennen waar deze overeenkomt met hun eigen visie, en om deze waar gewenst aan te vullen en aan te scherpen (Transitiecafés, maart – april 2024).

…. en op vlieghoogte komen
De conceptvisie ‘De Apotheker in 2040’ met bijbehorende strategische agenda wordt voorgelegd aan de besturen en de Algemene Vergadering van de betrokken beroepsgerichte apothekersverenigingen, inclusief een voorstel voor de uitvoering en monitoring van de visie en strategische agenda.

6. Meters maken

Als de visie en strategische agenda zijn vastgesteld is het tijd om er concreet mee aan de slag te gaan.